میلان برای پیراهنش اسپانسر جدید پیدا کرد | باشگاه میلان
فوتبال جهان

میلان برای پیراهنش اسپانسر جدید پیدا کرد | باشگاه میلان


باشگاه میلان به سبب عقد قرارداد تجاری با یک حامی مالی جدید؛ از این پس درآمد بیشتری خواهد داشت.

– ، باشگاه میلان از عقد قرارداد با شرکت wefox به عنوان اسپانسر جدید پیراهن این تیم خبر داد.

نام اسپانسر جدید باشگاه میلان قرار است پشت پیراهن این تیم و زیر شماره بازیکنان درج شود و از هفته آینده که روسونری به مصاف اودینزه می رود، این اتفاق صورت خواهد گرفت.

توافق میان مدیران باشگاه میلان و شرکت وفاکس که یک شرکت فعال درحوزه بیمه است، چند هفته پیش صورت گرفت و اکنون سایت کالچو و فیانتزا مدعی شده اند که به موجب این قرارداد، سالانه 6 تا 8 میلیون یورو به درآمدهای میلان اضافه می شود.

این قرارداد شبیه قراردادی است که یوونتوس برای اسپانسر پشت پیراهنش (Cygames) منعقد کرده و به موجب آن سالانه 6.

5 تا 10 میلیون یورو دریافت می کند.

اینتر هم از اسپانسر پشت پیراهنش شرکت لنوو سالانه 5 میلیون یورو می گیرد.

کلید واژه ها: باشگاه میلانقرارداداسپانسرپیراهنمیلانقرارباشگاهعقد قراردادمیلیونسالانهشرکتجدیدشماره بازیکنانقرارداد تجارییورودرآمدهفته آیندهحامی مالیصورتقراردادیهفتهبازیکناناودینزهروسونرییوونتوسمدیرانشمارهاتفاقآیندهاینترمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.