سرپرست روابط عمومی فدراسیون فوتبال منصوب شد | طی حکمی از
فوتبال ایران

سرپرست روابط عمومی فدراسیون فوتبال منصوب شد | طی حکمی از


طی حکمی از سوی حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون فوتبال ، محمد جواد پاینده به عنوان سرپرست دپارتمان روابط عمومی و اطلاع رسانی این فدراسیون انتخاب شد.

– ” به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، در راستای ساماندهی امور مرتبط با حوزه ارتباطات و امور رسانه سرپرست دپارتمان روابط عمومی و اطلاع رسانی این فدراسیون منصوب شد.

محمدجواد پاینده از مدیران روابط عمومی و رسانه ای باسابقه در حوزه فوتبال به شمار می رود که در باشگاههای پاس، تراکتور، استیل آذین و پیکان سابقه فعالیت داشته همچنین پیش از این در فدراسیون فوتبال مدیر رسانه ای تیم های ملی فوتبال امید و جوانان ایران بوده است.

کلید واژه ها: فدراسیون فوتبالفدراسیونروابط عمومی و اطلاع رسانیروابط عمومیفوتبالسرپرست دپارتمانروابط عمومی فدراسیون فوتبالاطلاع رسانیدبیرکل فدراسیون فوتبالروابطعمومیسرپرسترسانه ایرسانهدبیرکل فدراسیونحسن کامرانی فرمدیر رسانه ایپایندهتیم های ملیمنصوباطلاعرسانیسابقهاستیل آذینکامرانی فرساماندهیارتباطاتمدیرمحمدحوزهمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.