ببینید: خانه تکانی در فدراسیون فوتبال شروع شد! | با برکناری
فوتبال ایران

ببینید: خانه تکانی در فدراسیون فوتبال شروع شد! | با برکناری


با برکناری شهاب الدین عزیزی خادم از فدراسیون فوتبال، تعداد از منصوبان او در فدراسیون از سمت های خود استعفا دادند یا برکنار شدند.

خبرورزشی با انتشار کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد به این موضوع پرداخت.


کلید واژه ها: فدراسیون فوتبالفدراسیونشهاب الدین عزیزی خادمبرکنارفوتبالخانه تکانیعزیزی خادمشهاب الدینخبرورزشیبرکناریمحمدرضاانتشاراستعفاموضوععزیزیتعدادخادمشهابشروعخانهمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.