فوتبال ایران

تکلیف «ابهام» سرپرست فدراسیون فوتبال مشخص می شود | هیات


هیات رییسه فدراسیون فوتبال از شغل رسمی سرپرست جدیدی که خود انتخاب کرده اند بی اطلاع بودند! هیأت رییسه فدراسیون فوتبال پس از تصمیم جمعی مبنی بر عزل موقت شهاب الدین عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال، – هیات رییسه فدراسیون فوتبال از شغل رسمی سرپرست جدیدی که خود انتخاب کرده اند بی اطلاع بودند! هیأت رییسه فدراسیون فوتبال پس از تصمیم جمعی مبنی بر عزل موقت شهاب الدین عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال، میرشاد ماجدی را به عنوان سرپرست این مجموعه انتخاب کردند تا امور جاری را پیگیری کند.

پس از انتخاب او مشخص شد میرشاد ماجدی شغل رسمی دولتی دارد و به دلیل حضور در یکی از وزارتخانه ها نمی تواند در پست سرپرستی فدراسیون فوتبال فعالیت کند.

موضوعی که نگرانی بخش حقوقی فدراسیون فوتبال را بابت حق امضای او در اسناد مالی و حقوقی به همراه داشته است.

این موضوع نیز وقتی به گوش چند عضو هیأت رییسه می رسد از کارمند بودن ماجدی اظهار بی اطلاعی می کنند تا تصمیم به برگزاری نشستی فوق العاده در این زمینه بگذارند.

هیأت رییسه فدراسیون فوتبال اواخر هفته جاری تکلیف این موضوع را با حضور تمام اعضا روشن خواهد کرد تا تکلیف پست سرپرستی فدراسیون مشخص شود.

کلید واژه ها: فدراسیون فوتبالفدراسیونفوتبالهیات رییسه فدراسیون فوتبالشهاب الدین عزیزی خادمهیات رییسه فدراسیونسرپرستانتخاببخش حقوقی فدراسیون فوتبالمیرشاد ماجدیسرپرست فدراسیون فوتبالهیأت رییسههیات رییسهعزیزی خادمشهاب الدینبی اطلاعرسمیوزارتخانه هاتصمیمحقوقیاطلاعموضوععزیزیریاستماجدیوزارتخانههیاتخادمشهابموقتمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.