مدیرعامل پرسپولیسی با یک استقلالی دیدار کرد | مدیرعامل پیشین
فوتبال ایران

مدیرعامل پرسپولیسی با یک استقلالی دیدار کرد | مدیرعامل پیشین


مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس با سرپرست فدراسیون فوتبال دیدار کرد.

– میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال به همراه حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون و علیرضا امامی فر رییس مرکز ملی فوتبال، امروز با حبیب کاشانی، عضو شورای شهر و وحیدرضا انارکی محمدی دیدار و گفت وگو کردند.

ماجدی در این باره گفت: وجود مجموعه ورزشی آزادی و مرکز ملی فوتبال ایران در این منطقه، یک فرصت مناسب برای هر دو طرف به شمار می رود و امیدواریم از ظرفیت های حوزه مدیریت شهری در راستای توسعه، تجهیز و تکمیل همچنین نگهداری سرمایه های فوتبال ملی ایران در این بخش به بهترین شکل استفاده شود.

منبع: فدراسیون فوتبال
کلید واژه ها: فدراسیون فوتبالسرپرست فدراسیون فوتبالفوتبالفدراسیونمرکز ملی فوتبالمرکز ملی فوتبال ایرانمجموعه ورزشی آزادیمدیرعاملپرسپولیسدیداردبیرکل فدراسیونباشگاه پرسپولیسعلیرضا امامی فرحسن کامرانی فرسرپرستعضو شورای شهرمیرشاد ماجدیفوتبال ایرانمجموعه ورزشیمدیریت شهریایرانماجدیفوتبال ملیکامرانی فرشورای شهرامامی فرکامرانینگهداریاستفادهگفت وگومنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.