محکومیت پرسپولیس در پرونده بازیکن لژیونر | کمیته وضعیت فدراسیون
فوتبال ایران

محکومیت پرسپولیس در پرونده بازیکن لژیونر | کمیته وضعیت فدراسیون


کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را درخصوص پرونده مطالبه لژیونر سرخ ها از باشگاه پرسپولیس اعلام کرد.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری آنلاین، پس از درخواست سعید حسین پور مبنی بر مطالبه وجه از باشگاه پرسپولیس”، کمیته وضعیت بازیکنان اعلام کرد باشگاه پرسپولیس به پرداخت مبلغ 879000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 19031400 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می شود و نسبت به بقیه خواسته مردود اعلام و قابل رسیدگی نمی داند.

در صورت عدم پرداخت محکوم به، در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه اعمال خواهد شد.

بر اساس این گزارش، حسین پور پس از جدایی از پرسپولیس اکنون در تیم کاوالا یونان بازی می کند.

کلید واژه ها: باشگاه پرسپولیسپرسپولیسکمیته وضعیت فدراسیون فوتبالکمیته وضعیتمحکومبازیکنباشگاهپرداختبازیبازیکنانحسین پوراعلاموضعیتفدراسیون فوتبالمقررات انضباطینقل و انتقالاتپروندهمطالبهمقرراتلژیونرسعید حسین پورهزینه دادرسیگزارشکمیتهعدم پرداختانتقالاتمادهمبلغفدراسیونحسینمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.