تعریف بی سابقه سرمربی پورتو از ستاره ایرانی تیمش | طارمی فراتر از یک مهاجم است | حق با من است حرف مضحک نزنید!
فوتبال جهان

تعریف بی سابقه سرمربی پورتو از ستاره ایرانی تیمش | طارمی فراتر از یک مهاجم است | حق با من است حرف مضحک نزنید!


کونسیسائو در نشست خبری پیش از بازی امشب تیمش تمجید بی سابقه ای از مهدی طارمی انجام داد.

– به گزتارش همشهری آنلاین بعد از درخشش مهدی طارمی برابر لاتزیو سرجیو کونسیسائو در نشست خبری بعد از بازی هیچ واکنشی به عملکرد ستاره ایرانی تیمش نداشت.

او در پاسخ به سوال خبرنگاری در این خصوص گفت ترجیح می دهد در خصوص یک بازیکن صحبت نکند و برای او موفقیت تیمی مهم است.

این اتفاق بارها بعد از درخشش طارمی افتاده است و سرمربی پورتو گلزنی مهاجم تیمش را وظیفه او می داند.

با این حال کونسیسائو در نشست خبری پیش از بازی امشب تیمش تمجید بی سابقه ای از مهدی طارمی انجام داد.

وی در نشست خبری قبل از بازی با ژیل ویسنته که روز گذشته برگزار شد، در خصوص تغییر پست طارمی در دیدارهای اخیر، از تصمیماتش دفاع کرد و گفت: وقتی طارمی را پشت سر مهاجم قرار دادم، همه تعجب کردند.

سرمربی پورتو افزود: حتی خواندم و شنیدم که طارمی خودش را خسته می کند و توانایی تمام کنندگی را ندارد که این نظر بی معنی و مضحک است.

حالا حق با من است؛ طارمی چیزی فراتر از یک مهاجم است.

کونسیسائو در ادامه تاکید کرد که به توانایی های مهاجم تیمش اعتماد داشته اشت: من همیشه طارمی را به این شکل می دیدم؛ با توانایی بیش از یک مهاجم تمام کننده.

ویژگی هایی که او دارد فراتر از لحظه گلزنی و تمام کنندگی است.

او می تواند به بخش تهاجمی تیم پویایی بدهد بدون آنکه کارهای بدون توپ را فراموش کند.

کلید واژه ها: نشست خبری پیش از بازیطارمینشست خبریمهدی طارمیکونسیسائوستاره ایرانیبازینشست خبری قبل از بازیخبرینشستدرخشش مهدی طارمیمهاجمسابقهسرجیو کونسیسائومهدیسرمربیایرانیدرخششپورتوستارهژیل ویسنتهخبرنگاریبازیکنموفقیتعملکردبرگزارآنلاینهمشهریلاتزیوپشت سرمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.