دیگر سرمربی تیم ملی فوتبال نخواهیم داشت! | فوتبال ایران سابقه
فوتبال ایران

دیگر سرمربی تیم ملی فوتبال نخواهیم داشت! | فوتبال ایران سابقه


فوتبال ایران سابقه این را دارد که رییس فدراسیونش به عنوان سرمربی روی نیمکت بنشیند! در بهمن سال 1360 پرویز ابوطالب از سرمربیگری تیم ملی استعفا داد.

– فوتبال ایران سابقه این را دارد که رییس فدراسیونش به عنوان سرمربی روی نیمکت بنشیند! در بهمن سال 1360 پرویز ابوطالب از سرمربیگری تیم ملی استعفا داد.

حسین آبشناسان رییس فدراسیون در پاسخ به این سوال که چه کسی سرمربی تیم ملی خواهد شد گفت: دیگر سرمربی تیم ملی نخواهیم داشت! او تنها رییس فدراسیونی است که همزمان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم بود!
کلید واژه ها: سرمربی تیم ملیرییس فدراسیونسرمربیسرمربی تیم ملی فوتبالتیم ملیفوتبال ایرانفدراسیونتیم ملی فوتبالپرویز ابوطالبسرمربی تیم ملی فوتبال ایرانفوتبالتیم ملی فوتبال ایرانسرمربیگریرییسایرانحسین آبشناساناستعفاپرویزنیمکتسابقهدیگربهمنپاسخسوالحسینمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.