فوتبال ایران

آخرین وضعیت خرید مهاجم خارجی از سوی پرسپولیس | گفته می شود


گفته می شود که باشگاه پرسپولیس منتظر پاسخ استعلام از فدراسیون ازبکستان برای شرزود تمیروف، مهاجم ازبک مد نظر خود است.

– باشگاه پرسپولیس با فدراسیون فوتبال ازبکستان در حال رایزنی است و درباره شرزود تمیروف، مهاجم ازبک مد نظر خود استعلام گرفته و منتظر است تا پاسخ استعلام را دریافت کند تا ادامه امور مربوط به جذب این بازیکن انجام شود.

از لحاظ فنی این بازیکن مورد تایید کادر فنی باشگاه پرسپولیس قرار گرفته شده اما مسئولان این باشگاه منتظر پاسخ استعلام نهایی هستند تا در آینده مشکلی برای باشگاه در رابطه با این بازیکن ایجاد نشود و به طور کلی حضور این بازیکن برای باشگاه پرسپولیس بار حقوقی و احتمال شکایت به فیفا را ایجاد نکند.

البته در این راه باشگاه پرسپولیس از فدراسیون فوتبال برای استعلام کمک گرفته است.

در واقع استعلامی که باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال ایرات از فدراسیون فوتبال ازبکستان گرفته است به همین جهت است، تا اگر مشکلی در رابطه با جذب شرزود تمیروف وجود نداشته باشد و این انتقال از لحاظ حقوقی به ضرر پرسپولیس نباشد، قرارداد این بازیکن قطعی شود و ادامه روند جذب طی شود.

کلید واژه ها: باشگاه پرسپولیسفدراسیون فوتبالپرسپولیسباشگاهاستعلامفدراسیونبازیکنفوتبالفدراسیون فوتبال ازبکستانازبکازبکستانمهاجممنتظرفوتبال ازبکستانپاسخشکایت به فیفامسئولان اینکادر فنیمسئولاناحتمالرایزنینهاییحقوقیخارجیآیندهشکایتادامهوضعیترابطهمربوطمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.