براتی: درباره اساسنامه با فیفا و AFC مکاتبه کردیم | احمدرضا
فوتبال ایران

براتی: درباره اساسنامه با فیفا و AFC مکاتبه کردیم | احمدرضا


احمدرضا براتی عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال توضیحاتی درباره آخرین وضعیت اساسنامه این فدراسیون ارائه کرد و گفت در این مورد با فیفا و AFC مکاتبه شده است.


کلید واژه ها: هیئت رییسه فدراسیون فوتبالاساسنامهفدراسیونفدراسیون فوتبالاحمدرضا براتیآخرین وضعیتبراتیهیئت رییسهفیفافوتبالارائهوضعیتآخرینموردهیئتمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.